• Thứ tư , 29/5/2024 | 12:48 GMT +7
timkiem
×

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG BRASIL - BCB.

logo%20BCB.jpgTHÔNG TIN

BCB1.jpg

 

 

 

 


Việc thành lập Ngân hàng Trung ương Brazil là kết quả của một quá trình trưởng thành. Trước khi bắt đầu của thế kỷ 20, đã có nhận thức ngày càng tăng ở trong nước mà nó là cần thiết để tạo ra một "ngân hàng của các ngân hàng" với phát hành tiền giấy và thực hiện vai trò của giám đốc ngân hàng Nhà nước.

Trong khi đó, Ngân hàng của Brazil đã hành động như ngân hàng của chính phủ: kiểm soát thương mại nước ngoài; nhận tiền gửi bắt buộc và ký quỹ của các ngân hàng thương mại; thực hiện các giao dịch ngoại hối; và đại diện cho các doanh nghiệp nhà nước và Kho bạc Nhà nước 5. Các hoạt động này là đối tượng của các chuẩn mực áp đặt bởi Sumon và Ngân hàng Nông nghiệp.

1 Y | 3 Y | 10 Y