• Thứ năm , 2/2/2023 | 2:24 GMT +7
timkiem
×
Tìm hiểu hợp đồng bạch kim tương lai.
6/18/2017 | 6:40 PM GTM+7

HỢP ĐỒNG BẠCH KIM TƯƠNG LAI (PLATINUM FUTURES)

 

Đơn vị Hợp đồng

50 troy ounces

Bảng giá

U.S. Dollars và Cents trên troy ounce

Giờ giao dịch

CME Globex:

Sunday - Friday 6:00 p.m. - 5:00 p.m. (5:00 p.m. - 4:00 p.m. Chicago Time/CT) with a 60-minute break each day beginning at 5:00 p.m. (4:00 p.m. CT)

CME ClearPort:

Sunday - Friday 6:00 p.m. - 5:00 p.m. (5:00 p.m. - 4:00 p.m. Chicago Time/CT) with a 60-minute break each day beginning at 5:00 p.m. (4:00 p.m. CT)

Bước giá tối thiểu

0.10 usd trên troy ounce

Các Hợp đồng

Giao dịch được tiến hành hơn 15 tháng bắt đầu với tháng hiện tại và hai tháng tiếp theo trước khi chuyển sang chu kỳ hàng quý của tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

Chấm dứt giao dịch

Giao dịch chấm dứt vào ngày làm việc cuối cùng thứ ba của tháng giao hàng.

Thời gian giao hàng

Việc phân phối có thể diễn ra bất kỳ ngày làm việc nào bắt đầu vào ngày làm việc đầu tiên của tháng giao hàng hoặc bất kỳ ngày làm việc tiếp theo nào của tháng giao hàng, nhưng không muộn hơn ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng hiện tại.

Khối và chất lượng

Bạch kim được giao theo hợp đồng này tối thiểu phải là 99.95%.