• Thứ năm , 2/2/2023 | 1:9 GMT +7
timkiem
×
Tìm hiểu hợp đồng bạc tương lai.
6/18/2017 | 6:41 PM GTM+7

HỢP ĐỒNG BẠC TƯƠNG LAI (SILVER FUTURES)

 

Đơn vị Hợp đồng

5,000 troy ounces

 

Bảng giá

U.S. Cents trên troy ounce

lưu ý: Giá được phổ biến bằng đô la mỹ (usd) và xu (cent)

Giờ giao dịch

CME Globex:

Sunday - Friday 6:00 p.m. - 5:00 p.m. (5:00 p.m. - 4:00 p.m. Chicago Time/CT) with a 60-minute break each day beginning at 5:00 p.m. (4:00 p.m. CT)

CME ClearPort:

Sunday - Friday 6:00 p.m. - 5:00 p.m. (5:00 p.m. - 4:00 p.m. Chicago Time/CT) with a 60-minute break each day beginning at 5:00 p.m. (4:00 p.m. CT)

Biến động giá tối thiểu

Giao dịch hoàn toàn: 0.005 usd trên ounce. Trượt hoặc

Giao dịch mở rộng giá mua bán và giá thanh toán: 0.001 USD / ounce troy.

Hợp đồng niêm yết

Giao dịch được thực hiện để giao hàng trong tháng theo lịch hiện tại; Hai tháng tiếp theo;

Bất kỳ tháng 01, tháng 03, tháng 05 và tháng 09 nào rơi vào khoảng thời gian 23 tháng;

Và bất kỳ tháng 07 và

Tháng 12 rơi trong khoảng thời gian 60 tháng bắt đầu với tháng hiện tại.

Chấm dứt HĐ giao dịch

Giao dịch chấm dứt vào ngày làm việc cuối cùng thứ ba của tháng giao hàng.

Thương mại Tại nhà môi giới Hoặc Thương mại Tại Các quy tắc giải quyết

Giao dịch tại thanh toán được phép trong tháng hợp đồng đang hoạt động.

Các tháng hợp đồng hoạt động sẽ là tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 12.

Thời gian giao hàng

Việc phân phối có thể diễn ra bất kỳ ngày làm việc nào bắt đầu từ ngày làm việc đầu tiên của tháng

giao hàng hoặc bất kỳ ngày làm việc tiếp theo nào của tháng giao hàng, nhưng không muộn hơn ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng hiện tại.

Khối

Và chất lượng

Bạc giao hàng theo hợp đồng này sẽ được kiểm tra với độ tinh khiết tối thiểu là 999.